นายวุฒินันต์ จันทะฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเชียงยืน และตำบลนาทอง

นางสาวมัทนา ภูครองหิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดอนเงิน และตำบลเสือเฒ่า

นางสาวชบาไพร ไชยหาเนตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโพนทอง และตำบลกู่ทอง

นายศราวุธ นัดทะยาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองซอนและตำบลเหล่าบัวบาน

นางชลธิยา มุงคุล

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเชียงยืน

(Visited 558 times, 1 visits today)