ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเชียงยืนตั้งอยู่ตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเชียงยืนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 116 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เชียงยืน (Chiang Yuen) 19 หมู่บ้าน 5. นาทอง (Na Thong) 11 หมู่บ้าน
2. หนองซอน (Nong Son) 16 หมู่บ้าน 6. เสือเฒ่า (Suea Thao) 16 หมู่บ้าน
3. ดอนเงิน (Don Ngoen) 15 หมู่บ้าน 7. โพนทอง (Phon Thong) 12 หมู่บ้าน
4. กู่ทอง (Ku Thong) 19 หมู่บ้าน 8. เหล่าบัวบาน (Lao Bua Ban) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเชียงยืนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเชียงยืน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชียงยืน
  • เทศบาลตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงยืน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองซอนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเงินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกู่ทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสือเฒ่าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าบัวบานทั้งตำบล
(Visited 590 times, 1 visits today)