ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่.1 แปลงนางกาญจนา ชารี บ้านหนองซอน หมู่ 5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (HLM)พื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย(งบกรม)

🎉🎉เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ประเพณีบุญเบิกฟ้างานธาราเริงทอง🎉🎉
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน
(2 ตุลาคม 2564)
📌ณ แปลงนานางกาญจนา ชารี บ้านหนองซอน ม.5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(HLM)พื้นที่ 1 ไร่
สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย(งบกรม)
🚩นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วย นายทักษิณ ดวงกาคร,นางกชพร ผิวผ่อง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) ต.หนองซอน และนางพิกุล หีบแก้ว คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม
🚩ร่วมกับนพต.กู่ทอง นายมหาเศรษฐี สีบุรมย์,น.ส.ปริมประภา ชัยหงษ์
🖍️นพต.นาทอง นางสมคิด กงเพชร ,น.ส.นฤมล สีเสมอ
🖍️นพต.เชียงยืน นายธีรพงศ์ สังวรณ์
🖍️นพต.เสือเฒ่า นายสุนทร สีเม้า,น.ส.วาสนา
จันทร์ประเทศ
🖍️นพต.ดอนเงิน น.ส.พักพิลัย เหล่าวงษา
🖍️นพต.เหล่าบัวบาน นางปวีณา ตรีเดช, น.ส.ชมพูนุช ทองเสน่ห์ และเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบตำบลหนองซอน, พร้อมด้วยประชาชน หมู่.5 ต.หนองซอน
🚩ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่.1 แปลงนางกาญจนา ชารี บ้านหนองซอน หมู่ 5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
🚩โดยมีนายยงยุตร์ หีบแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3 ต.หนองซอน
กล่าวเปิดกิจกรรม ดังกล่าว และนายทองคำ สีทำมา ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.หนองซอน กล่าวขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรม
👉ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ดังนี้
1.กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ
– กล่าวคำปฏิญาณตน
– เคารพธงชาติ
-ไหว้พระสวดมนต์
👉พร้อมนี้ นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน กล่าวพบปะชี้แจงวัตถุประสงค์การเอามื้อสามัคคีครั้งที่.1
ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้,ห่มดินด้วยฟางข้าวให้กับต้นไม้ที่ปลูกใหม่ พร้อมทำที่พักอาศัย(เถียงนา) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลงต้นแบบฯ ทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว
💥💥 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน
#: ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน
#Change for good #
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้#
#Hashtagงานโคกหนองนา
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDayCDD

(Visited 32 times, 1 visits today)