จัดประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ครั้งที่ ๒ เพื่อคัดเลือกตำแหน่งทางการบริหาร

🎉🎉🎉สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม
(๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน ชั้น ๒
🚩นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน ประธานในการจัดประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ครั้งที่ ๒ เพื่อคัดเลือกตำแหน่งทางการบริหาร
🚩ในการนี้ นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
👉ซึ่งในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยตัวแทนกรรมการพัฒนาสตรีตำบลละ ๒ คน และสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ รวมจำนวน ๒๑ คน ร่วมคัดเลือกตำแหน่งทางการบริหาร และคัดเลือกตัวแทน กพสอ.จำนวน ๒ คน เข้าร่วมประชุม กพสจ. ดังนี้
๑.นางคำฝาน แสนคำ ประธาน กพสอ.
๒.นางพิกุล หีบแก้ว เลขานุการ

(Visited 22 times, 1 visits today)