ร่วมปักแนวเขตขุดแปลงครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลโพนทอง

📢📢📢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
📌ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบฯในพื้นที่ตำบลโพนทอง
🚩นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน มอบหมายให้ นางสาวชบาไพร ไชยหาเนตร์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโพนทอง ร่วมกับทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลเสือเฒ่า, เหล่าบัวบาน และตำบลกู่ทอง ร่วมปักแนวเขตขุดแปลงครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลโพนทอง ดังนี้
1.นางละมัย กินรี แบบแปลง SL311ดินร่วนปนทราย
2.นายสงวน หวนจิตร แบบแปลง SL311 ดินร่วนปนทราย
3.นางสุพรรณ ศรีวงกต แบบแปลง SL311ดินร่วนปนทราย
4.นายพรนิรันด์ ปินะพัง แบบแปลง CL312 ดินเหนียว
สิ่งที่น่าประทับใจความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทีมนักพัฒน์ฯ ในการช่วยกันเป็นทีม และความพยายามในการอ่านค่าช่องกริดในแต่ละแบบแปลน
สิ่งที่เป็นอุปสรรค คือความพร้อมของเครื่องมือวัดที่มีอย่างจำกัด และพื้นที่แต่ละแปลงมีความยากง่ายแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่

(Visited 15 times, 1 visits today)