ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)

📢📢📢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
🚩นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน
🚩พร้อมนี้นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วย น.ส.ชบาไพร ไชยหาเนตร์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกู่ทอง นำคณะอนุฯ ลงติดตามเยี่ยมเยือนกลุ่มอาชีพที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน และอยู่ระหว่างพักชำระหนี้ จำนวน 5 กลุ่ม ในพื้นที่ตำบลกู่ทอง ดังนี้ กลุ่มปลูกเมล่อน, กลุ่มเลี้ยงสุกร, กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด, กลุ่มเลี้ยงโคเพื่อจำหน่าย, และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการ
💥ทุกกลุ่มนำเงินไปประกอบอาชีพตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

(Visited 13 times, 1 visits today)