ประชุมผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน ช่างผู้ควบคุมจาก อปท.จำนวน 9 แห่ง

📢📢📢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน
🚩นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน ประชุมผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน ช่างผู้ควบคุมจาก อปท.จำนวน 9 แห่ง
🚩โดยนายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน นำเสนอรายละเอียดปรับแบบรูปแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล
👉ปัญหาและอุปสรรค พบข้อจำกัดของ พรบ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตขุด และอุปกรณ์เครื่องมือช่างในการควบคุมงาน ที่แต่ละแห่งมีศักยภาพแตกต่างกัน

(Visited 52 times, 1 visits today)