สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน

จังหวัดมหาสารคาม

นายนิคม เหล่าสมบัติ

พัฒนาการอำเภอเชียงยืน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕