พช.เชียงม่วน สำรวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) สำรวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2 เพื่อสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ พื้นที่บ้านบ่อตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)