พช.เชียงม่วน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายจารณ จามจุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันของพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.พิธาน ไพโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)