พช.เชียงม่วน รับฟังการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ (Video Conference System – VCS)

ันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ (Video Conference System – VCS) โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงแนวทางฯ ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ นายสันติ วงค์ชัย ท้องถิ่นอำเภอเชียงม่วน ในฐานะเลขานุการ ศจพ.อ.เชียงม่วน พร้อมด้วยพัฒนากร และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการทีมปฏิบัติการตำบล ร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าวผ่านระบบ VDO Steaming กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

(Visited 2 times, 1 visits today)