นางวนิดา สิงห์แก้ว

ผอ.กลุ่มงานประสานฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย