รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด