แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด

ดาวน์โหลด

สรุปการให้บริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ปี 2560

ดาวน์โหลด

รายละเอียดแนบประกาศผลการดำเนินงานการสร้างความโปร่งใส ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง เรื่อง ระบบ/กลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเชียงกลาง

ดาวน์โหลด

ประกาศแนวทางเรื่อง แนวทางปฎิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศรายละเอียดแนบประกาศผลการดำเนินงานการสร้างความโปร่งใส ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ประจาปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง

ดาวน์โหลด