ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและรายการก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา ขนาด 3ไร่

ดาวน์โหลด

การประชาสัมพันธ์รับสมัครร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคา จ้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายสมเดช สายน้ำน่าน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 1 แปลง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคา จ้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางธานี นิลคง ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 1 แปลง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคา จ้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางศิชาดา วงศา ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 1 แปลง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคา จ้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางกรรณิการ์ ยั่งยืน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 1 แปลง

ดาวน์โหลด