โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง

นางพรมาลี ทาราทิพย์

พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง

นางสาวกิตติมา สารีคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลพระพุทธบาท ตำบลเชียงคาน

นางสาวแพนภัค โนพรวน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นาย สุริยา อินทรศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเชียงกลาง

นางสาววรลักษณ์ เปียงใจ

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเชียงกลาง

(Visited 862 times, 1 visits today)