ประวัติความเป็นมา

ประวัติอำเภอเชียงกลาง

อำเภอเชียงกลาง

เชียงกลางน่าอยู่    เคียงคู่วิหารไทลื้อ  เลื่องลือบ่อน้ำทิพย์พญาไมย    น้ำตกสวยใสตาดม่าน
ล่องน้ำน่านห้วยพ่านแก่งสะม้า     ล้ำค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์    ชวนพิศเมืองฟ้าใสคนใจงามอำเภอเชียงกลาง  เดิมเรียกว่า  เจียงก๋าง  และได้ชื่อเป็น  เชียงกลาง  ตามคำบอกเล่าสรุปความว่า เดิมทีเดียวจังหวัดน่านมีที่ตั้งอยู่ที่  อำเภอปัว  เรียกว่า  "วรนคร"  และมีเมืองน้อยใหญ่ในส่วนเหนือของวรนครมีเมืองเปือ  งอบ  และปอน  ซึ่งสมัยนั้นข้าศึกที่มักยกกำลังมาย่ำยีคือ  เงี้ยวหรือไทยใหญ่  หัวเมืองฝ่ายเหนือของวรนครก็ได้แตกร่นถอยลงมาอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำกอนที่มาบรรจบกับแม่น้ำน่าน  เรียกว่า  "สบกอน" ในบริเวณที่ตั้งของเมืองที่แตกทัพร่นมาตั้งมั่นอยู่ตรงระหว่าง  "เจี๋ยงก๋าง"  หรือ  "เชียงกลาง"  ในปัจจุบันเดิมพื้นที่ของอำเภอเชียงกลางอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทุ่งช้าง  โดยเมื่อวันที่  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลเปือ  ตำบลเชียงกลาง  ตำบลเชียงคาน  และตำบลนาไร่หลวง  (ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสองแคว)  ออกจากการปกครองของอำเภอทุ่งช้าง รวมจัดตั้งเป็น  กิ่งอำเภอเชียงกลาง และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเชียงกลาง  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔

ที่ตั้ง
          อำเภอเชียงกลาง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน  ที่พิกัด พีบี ๖๕๖๓๓๙ ระยะทางห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ ๗๖กิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเชียงกลางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น  ๖  ตำบล  ๖๐  หมู่บ้าน  ได้แก่
๑.เชียงกลาง  (Chiangklang)       จำนวน   ๑๓   หมู่บ้าน
๒.เปือ  (Puea)                                  จำนวน   ๑๕   หมู่บ้าน
๓.เชียงคาน  (Chiangkhan)           จำนวน    ๕   หมู่บ้าน
๔.พระธาตุ  (Phrathat)                   จำนวน   ๑๑   หมู่บ้าน
๕.พญาแก้ว  (Phayakaeo)             จำนวน     ๗   หมู่บ้าน
๖.พระพุทธบาท  (Phraphutthabat)  จำนวน   ๑๐   หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
                   ท้องที่อำเภอเชียงกลาง  ประกอบด้วย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕  แห่ง  ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเชียงกลาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชียงกลาง  บางส่วนของตำบลเปือ

    และบางส่วนของตำบลพญาแก้ว

 • เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงคาน  และตำบลพระพุทธบาท

    ทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงกลาง  และตำบลพญาแก้ว

    (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง)

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเปือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง)

 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระธาตุทั้งตำบล


 

(Visited 2,824 times, 1 visits today)