ครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life HLM) ระดับครัวเรือน

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564
เวลา. 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง โดยนางประกายศรี วิปุละ พัฒนาการอำเภอเชียงกลางพร้อมด้วยนายสุริยา อินทรศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นพต. ครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life HLM) ระดับครัวเรือน มีการดำเนินกิจกรรม การทำปุ๋ยหมัก
ในกิจกรรมดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปใช้ในการชีวิตประจำได้ใน ภาคการเกษตร
ณ. แปลงพื้นที่ของ นางสาวบุญตุ้ม อุ่นใจ บ้านเจดีย์ หมู่ 3. ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
สพอ.เชียงกลางรายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)