การประชุมและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินและรับรองผลการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

วันที่10 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง โดย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง เข้าร่วมกิจกรรมวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงกลาง โดยมีนายภูผา อภิรัฐวงศ์ นายอำเภอเชียงกลางเป็นประธานการประชุมและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินและรับรองผลการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 จำนวนทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
1.ประเภทชุมชน บ้านป่าเลา หมู่ 6 ตำบลพระพุทธบาท
2.ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเปือ
3.ประเภทองค์กรชุมชน กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านเชียงโคม
4.ประเภทผู้นำชุมชน
-นายเทวกฤต อินสองใจ ผู้นำอช. ตำบลเชียงคาน
-นางแสงเดือน สลีอ่อน ผู้นำ อช. หญิง ตำบลพระพุทธบาท
-นางอรัชพร นิลคง ครัวเรือนสัมมาชีพบ้านไฮหลวง
ตำบลพระพุทธบาท
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ. เชียงกลาง จังหวัดน่าน
สพอ.เชียงกลาง รายงาน
(Visited 2 times, 1 visits today)