การประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) จากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ,ปริมาตรดินขุด , แบบรูปรายการ , แนวทางการจัดซื้อ/จัดจ้าง การบริหารสัญญาจ้าง และสรุปประเด็นเกี่ยวกับข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบ ฯลฯ
สพอ.เชียงกลางรายงาน 📸

(Visited 4 times, 1 visits today)