การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.  สำนักงานพัฒนาชุมมชนอำเภอเชียงกลาง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธาดา ธีระวาทิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 รอบที่ 1  พิจารณากลั่นกรอง การคัดสรรฯ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
(1 candle)หมู่บ้านเศณษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
(2 candle)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (ชาย 1 คน และหญิง 1 คน)
(3 candle)กลุ่ม/อค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน
(4 candle)ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
(5 candle)ครัวเรือนสัมมาาชีพชุมชนตัวอย่าง

สพอ.เชียงกลางรายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)