การประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นอำเภอเชียงกลาง

วันที่ ๒๔   มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา 0๙.00 น. นางคำประไพ  รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง และ นายสุริยา   อินทรศักดิ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ได้ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงกลาง  ณ   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง

(Visited 29 times, 1 visits today)