ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและรายการก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา ขนาด 3ไร่

ดาวน์โหลด

การประชาสัมพันธ์รับสมัครร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

ดาวน์โหลด

รายงานผล วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี้พันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำต้นแบบและสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด