💠พช.เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงขวัญ (ศจพ.

💠 @พช.อำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด: ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน 66 บ้าน อำเภอเชียงขวัญ

อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด: เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕