💠พช.เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงขวัญ (ศจพ.

เข้าชม 5 ครั้ง

💠วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระศิลป์ ทินราช นายอำเภอเชียงขวัญ มอบหมายให้นายวัชระ สิงห์เปี้ย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ นายจรูญ อุ่นทรวง สาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ ร่วมเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงขวัญ (ศจพ.อ) ในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 ครัวเรือน 💠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#SDGforAll

(Visited 5 times, 1 visits today)