💠พช.เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 9 ครั้ง

💠พช.เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
💠วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ WEBEX ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 💠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#SDGforAll

(Visited 9 times, 1 visits today)