💠พช.เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2565

เข้าชม 3 ครั้ง

💠วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระศิลป์ ทินราช นายอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมณ หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
💠ในการนี้ นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ ได้นำวาระเเจ้งในที่ประชุมฯ เรื่องการมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 ทุน
-การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
-การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
-การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
💠 โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @ พช.เชียงขวัญ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 ภาพ/ข่าว โดย..สพอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 3 times, 1 visits today)