พช.เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 10 ครั้ง

💠วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระศิลป์ ทินราช นายอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงขวัญ (ศจพ.อ) ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
💠ในการนี้ นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ ได้รายงานผลการดำเนินงานข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ตาม TPMAP (Thai People Map and Analytics Platfrom) อำเภอเชียงขวัญและได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
💠 โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @ พช.เชียงขวัญ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 ภาพ/ข่าว โดย..สพอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#change for good

(Visited 10 times, 1 visits today)