พอ.เชียงขวัญ ติดตามและสนับสนุนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

เข้าชม 1 ครั้ง

นที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ ติดตามและสนับสนุนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2565 บ้านมีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดและฝึกปฏิบัติการทำตุงและโมบาย พร้อมดำเนินการเชิงรุกประชาสัมพันธ์เชิญชวนครัวเรือนสัมมาชีพ เข้าใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ ได้แก่
1. เมนูเที่ยวชุมชน – การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว
2. เมนูช้อป OTOP – แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3. เมนูสมาชิก OTOP – การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
4. เมนู 108 อาชีพ – เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี – สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. เมนูปราชญ์ชุมชน – รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
7. เมนูโคกหนองนา – ข้อมูลแปลงครัวเรือนต้นแบบ รวมถึงองค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
8. เมนูความรู้ชุมชน – แหล่งรวบรวมองค์ความรู้และฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e-book
9. เมนูมีทุน – รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
10. เมนู Big Data – เมนูฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ E-service กรมการพัฒนาชุมชน
11. เมนู Do คนไทย – เมนูตรวจสอบคุณภาพชีวิต/ดัชนี้ชี้วัดความยากจน (TPMAP) จากข้อมูล จปฐ.
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและใช้บริการได้ที่ ระบบปฏิบัติการ Android : https://bit.ly/3g7ilJ8 ระบบปฏิบัติการ iOS และเว็บไซต์ : http://report1.cdd.go.th/click/
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ณ วัดบ้านมีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 1 times, 1 visits today)