ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปรียาญ์ภัทร สิริมงคลกรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเชียงขวัญสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน