สพอ.เชียงคาน​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌻ที่นี่…อำเภอเชียงคาน สพอ.เชียงคาน​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📆วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงคาน ชั้น 2
✅นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ได้มอบภารกิจการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรสตรีเป็นกลไกในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคาน รณรงค์ เฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-2019) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเมืองเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการป้องกันแก้ไขอย่างเคร่งครัด โดยมีนายสุริยา ดีอุดมจันทร์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
✅นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายให้นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะเข้าร่วมประชุมและแนะนำการขับเคลื่อนงาน ตามบทบาทหน้าคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ/ตำบล มีหน้าที่สร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรี พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกต้องโครงการให้มีความเหมาะสมและถูกต้องสอดคล้องกับรายการวัสดุอุปกรณ์ ติดตามหนี้ค้างชำระ อย่างน้อยปีละ 2 งวด และหลังจากที่สมาชิกนำเงินไปประกอบอาชีพภายใน 7 วันหลังจากที่เงินให้สมาชิกแล้วให้ติดตาม อัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 0.10 บาทต่อปี การปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการลดหนี้ค้างชำระให้ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของหนี้ค้างชำระทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2564 ให้สตรีอำเภอเชียงคานเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ การนำเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เชิญชวนรณรงค์ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงของครอบครัวสร้างสตรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างแท้จริง
📸 ภาพข่าว สพอ.เชียงคาน

(Visited 6 times, 1 visits today)