พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ รับฟังแนวทางการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมรับฟังแนวทางการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมคู่หูคู่คิด (Move For Fund Team) ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจ เกิดทักษะความรู้ด้านทุนชุมชน และสามารถนำแนวทางและถ่ายทอดการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับฟังผ่านทางระบบ TV พช. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเชียงคำชั้น 2 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
😷 กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
🎬 สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน: 💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖

(Visited 6 times, 1 visits today)