พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference System – VCS) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
โดยการประชุมเป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่สำหรับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) กำหนด มีประเด็นเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย
🎯ที่มาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🎯การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🎯แนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่
🎯กลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🎯 ขั้นตอนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🎯 เครื่องมือปฏิบัติงานสำหรับทีมปฏิบัติการฯ และเครื่องมือการปฏิบัติงานสำหรับทีมพี่เลี้ยง
🎯 การวางแผนและกำหนดแบบฟอร์มการสำรวจ ผู้มีความยากจน โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากทั้ง จปฐ. ,TP MAP , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
🎯 การตรวจสอบ จำแนกสถานะครัวเรือนเป้าหมาย ตามศักยภาพในการพัฒนา ภายใน 31 ธันวาคม 2564
🎯 การดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนเป้าหมายโดยการบูรณาการร่วมกันช่วยเหลือ ของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่
🎯 การบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่
📝ในการนี้ นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยนางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงคำ (ศจพ.อ.) ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกคน เข้ารับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
😷 กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
🎬 สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน: 💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖

(Visited 2 times, 1 visits today)