พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) อำเภอเชียงคำ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยนายมนูญ หงส์สามสิบหก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ดำเนินการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) แก่ตัวแทนจากหมู่บ้านในเขตอำเภอเชียงคำที่มีโครงการฯ โดยให้ความรู้ความเข้าใจ อาทิเช่น
– ทบทวนคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน (จำนวน 7 คนแต่ไม่เกิน 9 คน) มีวาระคราวละ 4 ปี มาจากประธาน กม. ผู้แทน กม. ผู้แทน อบต. ผู้แทนสตรี ผู้แทนองค์กรชุมชนอื่นๆ ในระดับหมู่บ้าน
– กระบวนการอนุมัติเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและเสนอแบบขอยืมเงินต่อพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบลเห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติยืมเงินแก่ครัวเรือนเป้าหมาย
– คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ให้พิจารณาตามลำดับตามบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
– การพิจารณาอนุมัติเงินยืมต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ไม่ควรใช้วิธีการเฉลี่ยเงินทุน ควรพิจารณาตามความจำเป็น ความเหมาะสมของแต่ละโครงการและคำนึงถึงผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นต้น
– แนวทางการทำสัญญายืมเงิน กข.คจ. ตามแบบที่กำหนด
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้ระดับหมู่บ้านแล้วมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 280,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมภูอานม้า ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
😷 กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
🎬 สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน: 💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖

(Visited 1 times, 1 visits today)