สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564

📝 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตร ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเวียง
2. รางวัลชนะเลิศครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น (นางอัญชลี ผลเจริญ ต.น้ำแวน)
3. รางวัลชนะเลิศ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นของแผ่นดิน ระดับจังหวัด บ้านมาง ม.4 ต.หย่วน
4. กองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านห้วยสา หมู่ 14 ต.ร่มเย็น
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 KBO กระเป๋าไทลื้อบ้านแม่แสงดา
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านผาลาด ม.3 ต.แม่ลาว
7. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (สำนักงานเลขานุการคณะอนุฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
8. รางวัลรองชนะเลิศ กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านสันปูเลย ม.8 ต.อ่างทอง
9. รางวัลชมเชยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาเจริญ หมู่ 13 ต.อ่างทอง (นางรุจิรา กาติ๊บ)
10. รางวัลชมเชยผู้นำ อช.ชาย (นายสุรพล คำดี ผู้นำ อช.ตำบลน้ำแวน
11. รางวัลชมเชย ผู้นำ อช.หญิง (นางเปรมฤดี ตลอดไธสง ผู้นำ อช.ตำบลอ่างทอง
12. รางวัลชมเชยองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านนาเจริญ หมู่ 13 ต.อ่างทอง (นางแสงอ่อน กอผจญ)
13. รางวัลชมเชย ศอช.ต. (ศอช.ต.ตำบลอ่างทอง) (นางพรศรี คำแดง)
📝ในการนี้ นายวิรุฬ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานการประชุม และให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมพระนั่งดินอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
😷 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด และผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย 100%
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
💖live Chiangkham>love Chiangkham>do for Chiangkham 💖️
🎬สพอ.เชียงคำ จ.พะเยา รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)