กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555  ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด

(Visited 8 times, 1 visits today)