เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาวเดินหน้าติดตามการดำเนินงานการสร้างพื้นที่เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา