โครงสร้างบุคคลากร

นายนัทธี ธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเชียงดาว

นางสาวศรินภรณ์ หอมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเพ็ญศิริ หวันน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายลำพูล สาขำ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีกฤตณรงค์ วันนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ ไชยถา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชำนาญการ

(Visited 1,017 times, 1 visits today)