โครงสร้างบุคคลากร

นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว

นางสาวศรินภรณ์ หอมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจักรพงศ์ บุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีกฤตณรงค์ วันนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ ไชยถา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชำนาญการ

(Visited 1,328 times, 4 visits today)