โครงสร้างบุคคลากร

นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว

นางสาวศรินภรณ์ หอมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชานนท์ สาขำ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีกฤตณรงค์ วันนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ ไชยถา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชำนาญการ

(Visited 1,241 times, 1 visits today)