โครงสร้างบุคคลากร

นางพรทิพย์ สมโสภา พัฒนาการอำเภอเชียงดาว

นางสาวศรินภรณ์ หอมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเพ็ญศิริ หวันน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายลำพูล สาขำ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ ไชยถา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชำนาญการ

(Visited 936 times, 1 visits today)