อำเภอเชียงดาว ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เข้าชม 7 ครั้ง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสงัด บูรภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ชั้น ๒ โดยนายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้นำเรียนวาระต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ความคืบหน้าการรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบาทสตรี โดยในปีนี้มีเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสมาชิก ๘๑๔ ราย ณ ปัจจุบันรับสมัครแล้ว ๓๓๑ ราย
๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ได้เบิกจ่ายงบประมาณได้ ๑๐๐% แล้ว คงเหลืองบบริหาร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการและค่าตอบแทนฯ อีก ๑ ครั้ง ที่ประชุมกำหนดประชุมในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
๓. รายละเอียดลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียงดาว ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ มีลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียงดาว มีงวดที่ครบกำหนดต้องชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๗ กลุ่ม รวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จำนวน ๓๑๐,๘๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานเลขานุการฯ ได้แจ้งประสานแจ้งให้กลุ่มดำเนินการชำระเงินงวดตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว
๔. ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕
๕. ในครั้งนี้ไม่มีสมาชิกยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(Visited 7 times, 1 visits today)