พช.เชียงดาว ลงนาม MOU ร่วมสร้างชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการ “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ร่วมกับ ปกครองอำเภอสภ.เชียงดาว โรงพยาบาลเชียงดาว โครงการร้อยใจรัก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว และผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยจากยาเสพติด ด้วยกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดรักษายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว จะสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่ผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษา เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

(Visited 18 times, 1 visits today)