โครงการฝึกอาชีพประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 21 ครั้ง

พช.เชียงดาว ประสานกลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือน tpmap เข้าร่วมฝึกอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 12 -13 หลักสูตร “การทำขิงอบน้ำผึ้ง” และ “การผลิตอาหารไก่ไข่”  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว

วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565
นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ประสานกลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือน tpmap เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 12 -13 หลักสูตร “การทำขิงอบน้ำผึ้ง” และ “การผลิตอาหารไก่ไข่” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดยอำเภอเชียงดาว มีครัวเรือนเป้าหมาย tpmap เข้ารับการฝึกอบรมทักษะระยะสั้นฯ จำนวน 3 ครัวเรือน ในการนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 12 -13 หลักสูตร “การทำขิงอบน้ำผึ้ง” และ “การผลิตอาหารไก่ไข่”  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว

#งานประชาสัมพันธ์
#สพอ.เชียงดาว
#ChangeForGood
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 21 times, 1 visits today)