อำเภอเชียงดาว Kick Off เปิดปฏิบัติการแก้จน “ชาวเชียงดาวร่วมใจ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เข้าชม 7 ครั้ง
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว มอบหมายให้นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Kick off ชาวเชียงดาวร่วมใจ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงดาว โดยมีส่วนราชการที่มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกมิติ ประกอบไปด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเชียงดาว ท้องถิ่นอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงดาว ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง
ประธานในพิธีได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ทุกครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายหรือครัวเรือนอื่นใดที่ไม่อยู่ในเป้าหมาย ต้องได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา ให้ปัญหาได้ทุเลาเบาบางลง ขอให้ทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ได้ร่วมกันประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้คลอบคลุมในทุกมิติและทุกด้าน ทั้งงบประมาณ แรงกาย แรงใจ ร่วมกันเป็นจิตอาสาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามที่ประชาชนคนทั่วไปสมควรได้รับ ให้คนเชียงดาวพ้นจน ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในการนี้ นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาวในฐานะเลขานุการฯ เปิดเผยว่า อำเภอเชียงดาว มีครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕๓๑ ครัวเรือน โดยได้มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน ฯ ในระดับตำบล ครอบคลุม ๗ ตำบล มีทีมพี่เลี้ยง ร่วมกับผู้นำชุมชน ในการค้นหา ตรวจสอบ จัดทำแผนชีวิตในระดับพื้นที่ แล้วนำข้อมูลที่ได้ส่งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาคมชาวเชียงดาว เพื่อร่วมกันบูรณาการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเชียงดาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
(Visited 7 times, 1 visits today)