อำเภอเชียงดาว ขับเคลื่อนตำบลขาวสะอาด ป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว มอบหมายให้นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการจัดเวทีทำความเข้าใจการป้องกันการทุจริตแก่ผู้นำองค์กรในชุมชน ตามโครงการตำบลขาวสะอาด/ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน โดยมีเครือข่ายองค์กรทั้งภาคราชการ ศาสนา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ ณ.ห้องประชุมโฮงกึ๊ด สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เวทีทำความเข้าใจการทุจริตแก่ผู้นำองค์กรในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชน ให้เป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่ ในการประสานกับภาคส่วนต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในพื้นที่ พร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบควบคู่กับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยสนับสนุนกระบวนการสร้างการเรียนรู้  คู่มือ และข้อมูลโครงการของภาครัฐในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้สาธารณะ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ได้นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวที พร้อมทั้งนำเสนอภารกิจการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่นะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ต่อไป

(Visited 8 times, 1 visits today)