สพอ.เชียงดาว ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2565

เข้าชม 32 ครั้ง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานการประชุม

ในการนี้การนี้ พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ได้นำการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง , การประชาสัมพันธ์ application click ชุมชน และ CDD EIS พกพา, และการเตรียมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565 นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประสานการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

#งานประชาสัมพันธ์
#สพอ.เชียงดาว
#ChangeForGood
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 32 times, 1 visits today)