อำเภอเชียงดาว ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วางแผนขับเคลื่อนงานนัดแรก

เข้าชม 0 ครั้ง
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโล รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงดาว ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ชั้น ๒
นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้นำเรียนวาระต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. การอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ โดยอำเภอเชียงดาว ได้รับอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนจำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท
๓. การพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามมาตรการฯ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
๔. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลและองค์กร
ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว
ทั้งนี้ สำนักงานเลขาฯ ได้ดำเนินการการจัดการประชุมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
(Visited 1 times, 1 visits today)