พช.เชียงดาว ประสานพลังภาคีเครือข่ายการพัฒนา ขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 11 ครั้ง

⭐️⭐️พช.เชียงดาว ประสานพลังภาคีเครือข่ายการพัฒนา ขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

🗓🗓วันที่ (13 กรกฎาคม 2564) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

🎙🎙โดย นายนัทธี ธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ได้ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมการรับเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าหมู่บ้าน

ในการนี้ ชุด AD-3 (Alternative Development) ซึ่งเป็นชุดหน่วยงานของทหาร ในการดำเนินโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ พร้อมด้วยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3203 ได้เข้าร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนต่อไป

#Change for good (good)
📸💻⌨️#ภาพ/ข่าว…โดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุม…

(Visited 11 times, 1 visits today)