พช.เชียงดาวและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนประเภทงบอุดหนุน (เงินให้เปล่า)

เข้าชม 5 ครั้ง

⛰ที่นี่เชียงดาว.. (at)Chiang dao⭐️
พช.เชียงดาวและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)

🕰วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.

📖นายนัทธี  ธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเชียงดาว และนางสาวศรินภรณ์ หอมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสตรี ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านโควิด-19 สู่การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องสตรีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงหนทางรอดในการดำรงชีวิต โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ที่ทำการ สพอ.เชียงดาว ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ชั้น 2
#change for good👍
📸📰🔊ภาพ/ข่าว โดย..งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ⭐️ : รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)