สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 13 ครั้ง

🏞 เชียงดาวชายแดน ถ้ำสวยดอยสูง พระสถูปเมืองาย กำเนิดสายน้ำปิง❤️

📣 “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน”

🎗 วันที่ 21 มกราคม 2564 นางพรทิพย์  สมโสภา พัฒนาการอำเภอเชียงดาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ติดตามงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1.เวลา 08.30 น. ติดตามการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 โดยให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกองค์กรสตรี กพส.ม. และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกองค์กรสตรีประเภทบุคลทั่วไปและบ้านไชยา หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการโครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 2 กลุ่ม

2.เวลา 14.00 น. ประชาสัมพันธ์และสำรวจครัวเรือนเป้าหมาย ที่มีความพร้อมและมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

3.เวลา 16.30 น. เยี่ยมผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปการเกษตรบ้านเมืองงาย หมูที่ 5 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอเชียงดาว โดยแป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกกุหลาบออแกนิค

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เชียงดาว…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)