สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนธันวาคม 2563

เข้าชม 38 ครั้ง

🏞 เชียงดาวชายแดน ถ้ำสวยดอยสูง พระสถูปเมืองาย กำเนิดสายน้ำปิง❤️

📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนธันวาคม 2563

🎗วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว โดยนางพรทิพย์  สมโสภา พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายชัชวาลย์  พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนนำระเบียบวาระเข้าประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว มอบใบประกาศนนีบบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร   “การนวดไทย 150 ชั่วโมง” โครงการสร้างและพัฒนากลุ่มสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      แบบบูรณาการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาวร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร “การนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง” เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพ และกลุ่มสมุนไพร มีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และเป็นการเตรียมความพร้อมบริการ  นวดแผนไทย ให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน  ณ บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นะ       อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2563 รวม 10 วัน โดยใช้งบประมาณจากกลุ่มสัมมาชีพบ้านปางมะโอ จำนวน 6,000บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย

2.การดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งพิจารณา    ผ่อนผันในการส่งใช้เงินยืมถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 นี้

3.การจัดตั้ง “ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์เชียงดาว” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว เชิญชวน ส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ กลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไป บริจาคเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จัดตั้งเป็น “ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์เชียงดาว” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเมล็ดพันธุ์ แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ แบ่งปัน ช่วยเหลือและขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนต่อไป

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เชียงดาว…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 38 times, 1 visits today)