ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 33 ครั้ง

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว โดยนางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่
โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มพื้นที่ (Next Step Chiangmai 100 %) ด้วยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
# ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 33 times, 1 visits today)